Nordnetbloggen

Hva er en børsnotering?

Mange av våre kunder deltar med jevne mellomrom både i børsnoteringer og emisjoner. I den forbindelse dukker det ofte opp en del spørsmål. Her går vi gjennom det grunnleggende som inngår i en børsnotering av et selskap. Du får også vite mer om hva dette innebærer for deg som investor og  eventuelle fordeler og ulemper en børsnotering medfører. 

Hva er en børsnotering?

Kort fortalt kan en børsnotering beskrives som at man gjør selskapet tilgjengelig for alle via en børs. På engelsk kaller man en børsnotering IPO (initial public offering), hvis man leser mellom linjene her, har man svaret på hva en børsnotering er. Du tar altså ditt AS til «offentligheten» ved å synliggjøre det via en børs. Børsen fungerer som en plattform for selskaper, som muliggjør det å handle i fritt omsettelige aksjer for hver og en av oss.

Hvorfor børsnoteres selskaper?

Det er flere faktorer som gjør at et selskap vil børsnotere seg, under har jeg listet opp de viktigste:

Tilgang til kapital

Hovedgrunnen til at et selskap noterer seg på børs, er tilgangen til ny kapital. For at et selskap skal kunne vokse videre, kjøpe opp nye virksomheter eller betale ned gjeld, er det viktig å kunne hente ny kapital fra flere interessenter. Dette gjøres enklere når man er børsnotert ettersom man vil nå et bredere publikum enn man ellers ville gjort. Dette spiller igjen tilbake på det jeg nevner over, med at en børs er en offentlig markedsplass og således en plattform der man har mange interessenter som kan delta i selskapet.

Gjøre aksjen mer likvid (omsettelig)

Ved å notere et selskap på en offentlig markedsplass, skaper man høyere interesse og tilgjengelighet for selskapet. Dette er igjen med på å gjøre aksjene i selskapet mer omsettelig. Det er også lettere for selskaper som er børsnotert å hente inn penger i en offentlig emisjon, enn tilsvarende emisjoner i unoterte selskaper. En annen viktig faktor ved å være børsnotert er at man via en børs har en markedsplattform som gjør at man kan kjøpe og selge aksjene fritt i et regulert marked. Dette skaper økt omsetning (likviditet) i verdipapiret, samtidig som at det synliggjør selskapets verdier på en bedre måte enn ved å være unotert.

Les mer om hva en emisjon er.

Skape exit-muligheter

Når et selskap er fritt omsettelig på en børs, skaper dette muligheter for deg som investor, men også for hovedeiere som ønsker å selge seg ned i sin virksomhet. Det er flere grunner til at man som hovedeier ønsker å selge seg ned:

  1. Skape mer likviditet i aksjen: Om du hadde vært gründer av et selskap, og eier 100 %, er man avhengig av at du  som eier selger deg ned i prosent for å kunne skape omsetning i aksjen. Om du eier 100 % av en aksje, er det ikke muligheter for andre aksjonærer å kjøpe seg inn i ditt selskap. Ved å feks. selge 30 % skaper man flyt av aksjer, som muliggjør at andre investorer kan delta i ditt selskaps verdiskaping.
  2. Ønsker et bredere aksjonærfellesskap: ved å selge poster til store investorer, fond og lignende vil man også kunne få flere aktører som kan være med å stemme over viktige strategiske planer som selskapet vurderer. Dette gjør at aksjonærfellesskapet kan ta del i forretningsutviklingen til selskapet.

Kvalitetsstempel

Ved å være børsnotert skaper man også et kvalitetsstempel utad for sin virksomhet. Dette gjør det mulig for selskapene å trekke til seg nye investorer og penger ved for eksempel en emisjon. Grunnen til at man får et kvalitetsstempel ved å være børsnotert er mange, men den viktigste faktoren er den lovpålagte plikten om å rapportere hvordan driften går. Hvert kvartal er børsnoterte selskaper pliktig til å offentliggjøre sitt regnskap, samt at man alltid er pliktig til å melde om nyheter, handler og andre strategiske hendelser som omhandler selskapet. Dette skaper trygghet for deg som aksjonær og gjør selskapet mer transparent sammenlignet med unoterte selskaper.

Ulemper med børsnoteringer

Selv om det å være børsnotert er en god måte for selskaper å skaffe penger på, er det også noen ulemper som er viktig å bemerke for deg som aksjonær:

  1. Juridisk og økonomisk rapportering: ved å være børsnotert, må man følge strenge juridiske og økonomiske rapporteringskrav til myndigheter. Dette er kostbart for bedrifter, da man er avhengig av å ha ansatte innenfor compliance, juss og lignende for å tilfredsstille kravene.
  2. Kostnader: ved å være børsnotert påløper det også endel kostnader for selskapene. Disse kostnadene innbefatter blant annet avgifter til børsen, rådgivning, advokater, meglerhonorarer og regnskapsarbeid. Dette er store kostnader som kan slå negativt ut på selskapets resultat.
  3. Informasjonskrav: det er et tveegget sverd med å forplikte seg til å være transparent ovenfor sine investorer. På den ene siden skaper det tillit og åpenhet til investorer, på den andre siden skaper det stort press på tid og ressurser hos det børsnoterte selskapet. Dette kan igjen slå negativt inn på selskapets planer, da mye tid vil gå med til rapporteringsarbeid, som ellers kunne vært brukt på driften.
  4. Feil fokus: en siste ulempe ved å være børsnotert er at mange av selskapene vil merke et større fokus fra aksjonærene på de finansielle verdiene, snarere enn innovasjonen i bedriften. Som en rasjonell investor søker du avkastning på investeringene dine, både i form av kursstigning og utbytte. Dette samsvarer nødvendigvis ikke med bedriftens ønsker, da de gjerne ønsker å bruke mer tid på innovasjon, driftsforbedring og utvikling av produktene sine. Derfor kan mange bedrifter oppleve mindre arbeidsro, og en trang til å måtte bruke mer tid på det finansielle enn ren utvikling, som man tross alt er avhengig av over tid for å skape meravkastning.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Skriv en kommentar

avatar
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert