Nordnetbloggen

Dette bør du vite om skatt på utbytte

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Eier du aksjer og mottar utbytte vil dette som hovedregel være skattepliktig som alminnelig inntekt. Hvilke aksjer du eier – og hvordan du eier dem – har imidlertid mye å si på hvilken skatt på utbytte du skal betale her i Norge.

Utbyttet oppjusteres

For personlige aksjonærer (fysiske personer) inngår skattepliktig del av aksjeutbytte i alminnelig inntekt. Det snakkes ofte om at skatten på eierinntekter er høyere enn skatten på alminnelig inntekt. Strengt tatt er det ikke slik. Det som rent teknisk gjøres er at eierinntekter (som for eksempel utbytte) oppjusteres med en faktor, som for 2018 er på 1,33. Det vil si at et utbytte på 100 kroner justeres opp til 133 kroner, som så skattlegges med sats på 23 prosent.

Men faktorenes orden er likegyldig, dermed snakker vi ofte om at det er en annen skattesats på eierinntekter. For 2018 er den reelle skattesatsen på 30,59 prosent (23 prosent * 1,33), mens den for 2019 er på 31,68 prosent (22 prosent * 1,44).

Beregning av skattepliktig utbytte

Skjermingsfradraget begrenser skatt på utbytte. Det er den som er eier av aksjen ved årsskifte som får godskrevet skjermingsfradrag, som enkelt sagt er kostprisen på aksjen (tillagt eventuelt ubenyttet skjermingsfradrag fra tidligere år) multiplisert med en skjermingsrente (som for 2018 er på 0,8 prosent).

Når og hos hvem er utbyttet skattepliktig?

Aksjeutbyttet utdeles normalt på grunnlag av vedtak i selskapets generalforsamling. Dette tidspunktet styrer også når utbyttet skal skattlegges, selv om utbyttet utbetales senere. Utbyttet er normalt skattepliktig hos den som var aksjonær da generalforsamlingen vedtok utbyttet. Dette gjelder vanligvis også dersom vedkommende har solgt aksjen før utbyttet utdeles, men da må vederlaget for aksjene reduseres med utbyttet.

Skjema for skattemeldingen 2018

Opplysninger om aksjer i norske selskaper rapporteres til Aksjonærregisteret av selskapet. Disse opplysningene bruker Skatteetaten for å beregne skatt på utbytte. Beregningen skal aksjonærer ha mottatt i midten av mars (RF-1088 «Aksjer og egenkapitalbevis»).

Hvis du eier aksjer som ikke er registrert i dette skjemaet, må du fylle ut og levere skjema RF-1159 «Gevinst, tap, utbytte, og formue på aksjer og andre finansielle produkter 2018». Du må selv føre utbyttet inn i skattemeldingen.

Aksjer i utenlandsk selskap

Personer som er bosatt i Norge etter skatteloven er skattepliktig til Norge for aksjeutbytte fra utenlandsk selskap. Vanligvis betaler du 15 prosent kildeskatt på aksjeutbyttet i selskapets hjemland, og normalt har du rett til fradrag for denne skatten i Norge.

Dette innebærer at du i Norge i utgangspunktet betaler netto 15,59 prosent i skatt på utbytte i 2018 (30,59 % skatt på eierinntekt – 15 % kildeskatt). Vær oppmerksom på at du har krav på skjermingsfradrag. Skjema RF-1147 og dokumentasjon på betalt skatt i utlandet vedlegges skattemeldingen.

Aksjesparekonto

For 2018 er det slik at gevinster ved realisasjon av aksjer mv. på kontoen ikke blir skattlagt i forbindelse med realisasjonen, men først når du tar midlene ut av kontoen. For utbytte var det derimot ikke mulig å få utsatt beskatningen.

Har du skattepliktig utbytte fra aksjesparekonto i 2018, vil dette være forhåndsutfylt i skattemeldingen siden tilbyder skal ha foretatt en innrapportering til skattemyndighetene.

Med virkning fra 2019 er ordningen utvidet, slik at den også omfatter utsatt beskatning av utbytte. Det vil si at utbytte fra verdipapirer på en aksjesparekonto ikke skattlegges løpende ved innvinning, men skal inngå på kontoen og skattlegges når midlene tas ut av kontoen.

Ved uttak (utover innskutt beløp) skattlegges gevinster/utbytte som eierinntekter, det vil si med oppregulering på samme måte som aksjeinntekter.

Aksjesparekontoen gjør det mulig å samordne skjermingsfradrag fra ulike aksjer. Kontoen kan dermed bidra til bedre utnyttelse av skjermingsfradraget.

Skjermingsfradraget kan trekkes fra ved skattepliktig uttak fra ordningen (utbytte eller gevinst). Skjermingsgrunnlaget settes til det laveste innskuddsbeløpet på kontoen i løpet av året, tillagt ubenyttet skjerming fra tidligere år. Dersom årets skjermingsfradrag overstiger skattepliktige uttak fra kontoen, kan ubenyttet skjermingsfradrag framføres og komme til fradrag i senere års skattepliktige uttak. I tillegg legges ubenyttet skjerming til skjermingsgrunnlaget.

Fritaksmetoden

Eier du aksjene gjennom et holdingselskap (fritaksmetoden) vil aksjeinntekter kunne være (nesten) helt skattefrie. Det er likevel slik at tre prosent av mottatt utbytte skal inntektsføres. (NB! Dette gjelder ikke mellom konsernselskap)

Skattefritaket gjelder i utgangspunktet fullt ut når norske selskaper foretar investeringer i selskaper innenfor EØS. Ved investeringer utenfor EØS, er det så store begrensninger at fritaksmetoden normalt ikke får anvendelse og aksjeinntekter blir derfor skattepliktig på ordinær måte, med en sats på 22 % i 2019.

Trår du feil her, vil det være svært uheldig skattemessig. Ved investering i selskaper utenfor fritaksmetoden gjennom et holdingselskap vil man skattlegges to ganger for utbytte (eller gevinst), en gang inn til holdingselskapet, og en gang til når du som privatperson tar pengene ut fra holdingselskapet.

Verdipapirfond

Det skilles ikke lenger skilles mellom aksjefond og obligasjonsfond. I stedet skal skattleggingen tilpasses sammensetningen av aksjer og andre typer verdipapirer i det enkelte fondet. Differensieringen gjøres sjablongmessig. Etter de nye reglene skal utdeling fra:

  • verdipapirfond med mer enn 80 prosent aksjeandel skattlegges som aksjeutbytte,
  • verdipapirfond med mindre enn 20 prosent aksjeandel skattlegges som renteinntekt,
  • verdipapirfond med mellom 20 og 80 prosent aksjeandel splittes i en del som skattlegges som aksjeutbytte og en del som skattlegges som rente.

Aksjeandelen beregnes ut fra forholdet mellom verdien av aksjer og andre verdipapirer ved inntektsårets begynnelse.

Fondskonto

Har du foretatt investeringen i aksjer gjennom en fondskonto vil et utbytte først komme til beskatning når du tar midler ut av kontoen. Du får altså utsatt skatt ved investering i aksjeselskaper, og dette gjelder uavhengig av om selskapet er hjemmehørende i eller utenfor EØS.

I 2018 ble man bare beskattet med 23 % selv om de underliggende investeringene var i aksjer, men med virkning fra 2019 vil investering i aksjer og andre verdipapirer gjennom en fondskonto skattlegges likt med investering i et verdipapirfond når forsikringselementet er lite (mindre enn 50 %).

Med bakgrunn i denne skatteøkningen, var det mange som tømte fondskontoen i 2018, eller sørget for at de hadde mer enn 80 % renteprodukter ved årsskifte 2018/19. Ved å veksle om til renteprodukter og beholde kontoen til 2019 ville da all avkastning bli beskattet med 22 % hvis man tømmer kontoen i 2019.

Tar du midler ut fra en fondskonto, vil det medføre en delvis realisasjon slik at en forholdsmessig andel av innbetalt premie og avkastning anses for tatt ut av kontoen. Ved beregning av gevinsten så skal den skje på grunnlag av gjennomsnittlig aksjeandel for hvert år (per 1. januar) i eierperioden.

På aksjedelen i en fondskonto så skal det også her beregnes skjerming selv om det er selskapet og ikke forsikringstaker som er eier av aksjene.

Trenger du skattehjelp?

Er det vanskelig å ha kontroll på aksjegevinster og tap i skattemeldingen?

Skattemeldingen er klar 4. april. Som Nordnet-kunde har du en kjempestor fordel: Du kan få rabatt på medlemskap i Skattebetalerforeningen – og dermed hjelp fra Skattebetalerforeningens advokater.

Medlemmer i Skattebetalerforeningen kan ringe Skattehjelptelefonen (22 97 97 10) mellom 12.00 og 15.00 hver dag og få svar på skattespørsmål.

Dersom du vil møte en rådgiver ansikt til ansikt for å ta en gjennomgang av skattemeldingen, er det også mulig. Vi tilbyr noen av Oslos beste priser på advokattjenester for våre medlemmer.

For prisoversikt og bestilling av timer, ring oss på 22 97 97 00!

Andre blogginnlegg fra Skattebetalerforeningen finner du her.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Skriv en kommentar

avatar
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert