Nordnetbloggen

Markedene i august og nytt aksjetips

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Norge

August ble en ny måned med oppgang i det norske markedet, og samlet ble de tre sommermånedene  en god periode for aksjer. Rapporteringssesongen for 1. halvår ble avsluttet i august og selskapene fortsatte i det store og hele å bekrefte at de for øyeblikket er inne i en god periode. Særlig gjaldt dette for flere energirelaterte selskaper, og flere av disse var også blant vinneraksjene gjennom måneden. En fortsatt stigende oljepris hjalp også for det norske markedet selv om et fall i den amerikanske gassprisen kunne ha trukket litt den andre veien. Energiaksjer var da heller ikke store vinnere internasjonalt, så de norske selskapene skiller seg litt ut med sin sterke utvikling både når det gjelder kurser og resultater. Fiskerelaterte aksjer gjorde det også ganske bra i august, og det må man si er på tross av en sterk norsk krone. Blant taperne i det norske aksjemarkedet i august finner vi en broget forsamling av teknologi-, helse- og shippingaksjer. Sommeren har nær sagt som ventet vist seg å være en periode der de økonomiske og politiske spenningene i verden så ut til å avta noe, men når vi nå går inn i en høst med mange store beslutninger i Europa, et valg i USA samt lederskifte i Kina, så ser vi klare muligheter for mer volatile markeder i månedene fremover. Samtidig ser vi at mye dårlige nyheter allerede er bakt inn i aksjekursene, så det trengs trolig en negativ overraskelse av litt dimensjoner for å trykke markedet ordentlig ned.

Verden

Internasjonale aksjemarkeder steg jevnt over i august, men det var en ujevn oppgang. Oppgangen var sterkest i Europa, mens Nord Amerika hadde en noe svakere oppgang og Asia faktisk var ned litt. Dette mønsteret gikk faktisk igjen både i de utviklede markedene og de fremvoksende markedene, men da Asia er dominerende i gruppen av fremvoksende markeder bidro det til å trekke hele denne gruppen ned. Blant de utviklede markedene skilte Sverige seg ut med en nedgang. Dette hadde nok noe sammenheng med at den svenske kronen styrket seg markert i august noe som begynner å skape uro blant svenske bedriftsledere. Markedene i Sør Europa skilte seg til en forandring ut positivt med en klart sterkere oppgang enn resten av Europa. Dette falt sammen med et noe roligere marked for sør europeiske obligasjoner. Aksjemarkedene var også preget av mindre volatilitet enn på lang tid. Imidlertid falt den synkende volatiliteten og de til dels stigende kursene sammen med en generell nedgang i handelsvolumene, og i mange aksjemarkeder ser vi nå den laveste aktiviteten på langt over 10 år. Det er uenighet om årsakene til den fallende interessen for aksjehandel, men mange er bekymret for at dette kan utløse mer volatilitet fremover hvis økonomi og politikk fortsetter å bevege seg i uavklarte retninger. Det var heller ikke noe mønster i utviklingen for sektorer i internasjonale aksjemarkeder da det var ulike sektorer som ble vinnere og tapere blant de forskjellige land og regioner. Alt dette bidrar til en betydelig usikkerhet med hensyn til utviklingen utover høsten og inn mot 2013. Vi tror nedsiden er begrenset fordi aksjer fremstår som relativt billige, men utviklingen må følges nøye.

 

Aksjetips – Dolphin Group

Seismikk nykommer med en sunn forretningsmodell basert på å leie inn skip fremfor å eie dem selv på egen balanse. Selskapet har leid inn syv fartøy på charter og har en strategi om å operere innenfor både kontraktsseismikk- og multiklient segmentene. Dette mener vi er et fornuftig valg da det gir selskapet nødvendig fleksibilitet og kan by inn sin kompetanse på flere produktområder.

Investeringscase: Vårt investeringscase for Dolphin Group er:

–       Oljeselskapene øker investeringene: Den globale investeringsveksten innenfor leting&produksjon på ca 13% i 2012 og +10% i 2013 støtter oppunder vår positive syn på olje-service bransjen. Økte investeringer fra oljeselskapene er en viktig driver for aktivitet for seismikksektoren.

–       Seismikkmarkedet strammer seg til: Vi tror at markedsbalansen for tilbudet av seismikkfartøy og etterspørselen for seismikktjenester strammer seg. Flåteveksten er moderat for de neste årene og med en sterk etterspørselsvekst tror vi at utnyttelsesgraden for seismikkflåten er stigende. Dette medfører en bedre inntjening for sektoren.

–       Lave kostnader: Dolphin Group har svært lave kostnader som følge av gode tidspunkt for å sikre innleid tonnasje. Kostnadseffektiviteten per streamer er ledende i bransjen.

–       God kontraktsdekning sikrer kontantstrøm: Selskapet har nylig vunnet flere kontrakter som strekker seg gjennom vinterhalvåret på dagrater som er i øvre delen av det vi forventet.

–       Lavt priset og sunn kapitalstruktur: Selskapet prises til en betydelig rabatt til konkurrentene. På våre estimater prises selskapet til under 4x inntjening for 2013 (P/E) og har minimalt med gjeld på balansen.

–       Meget sterk ledelse. Ledelsen har meget gode resultater og en sterk track-record fra seismikkbransjen.

Photo credit: Leif-Harald Ruud / Foter / CC BY-SA

——————————————————————————————————————————————————

Disclaimer

Dette nyhetsbrevet er utarbeidet av Arctic Fund Management AS (”Arctic”). Nyhetsbrevet er markedsføringsmateriale og er ikke utarbeidet i samsvar med det særskilte regelverket for investeringsanalyser. Vi har basert oss på offentlig tilgjengelig informasjon. Vi søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold om eventuelle feil og utelatelser. Anbefalingene og vurderingene er porteføljeforvalternes syn på ett bestemt tidspunkt og dette synet kan endres uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ansatte i Arctic kan være eiere av verdipapirer utstedt av selskaper som er omtalt i denne rapporten eller som inngår i fondets portefølje. Arctic påtar seg ikke ansvar for tap som måtte oppstå som følge av bruk av denne rapporten.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert