Nordnetbloggen

Oppsummering av nettmøte om skatt

Onsdag 14. desember holdt Nordnet i samarbeid med Skattebetalerforeningen et nettmøte om skatt på Nordnets Facebookside. Det var Advokatfullmektig i Skattebetalerforeningen, Joachim Johannessen som besvarte spørsmålene. Her er spørsmålene og svarene som ble belyst.

Solgte en del fond tidligere i år, men har nå kjøpt dem tilbake igjen. (De samme fondene). Hadde tapt penger, men nå har jeg tjent igjen. Bekjente har sagt at det kan være ulovlig og at staten kan gjennomskjære og ilegge straffeskatt siden det er de samme fondene. Lurer på om jeg har gjort noe galt her?

Svar: Det skattemyndighetene vurderer er om det er et reelt salg eller ikke. Hvis man for eksempel selger fondsandelene og kort tid etterpå snur seg rundt og kjøper de samme andelene tilbake, vil skattekontoret kunne komme til å stille spørsmål ved om salget var reelt eller ikke. Skattekontoret mener at du må risikere noe når du selger fondene, slik at det må være en reell fare for at du må kjøpe fondene tilbake for en annen pris enn du solgte for. I ditt tilfelle hvor du har solgt fondene en stund tilbake i tid og nå kjøpt de igjen, vil det ikke være noe problem skattemessig.mål ved om salget var reelt eller ikke. Skattekontoret mener at du må risikere noe når du selger fondene, slik at det må være en reell fare for at du må kjøpe tilbake fondene for en annen pris enn du solgte de for. I ditt tilfelle hvor du har solgt fondene en stund tilbake i tid, og nå kjøpt de igjen vil det ikke være noe problem skattemessig. Mvh Joachim Johannessen, Skattebetalerforeningen.

Skjønner ikke dette med innenfor og utenfor EU/EØS når det er snakk om aksjer. Noe skal skattes litt og annet skal skattes fullt, osv.. En forklaring?? Gjerne enkel.

Svar: Når du eier aksjer privat så trenger du ikke ta stilling til hvilke selskaper som er innenfor eller utenfor EØS. En personlig aksjonær bosatt i Norge som mottar inntekter i form av utbytte eller gevinst (tap) fra et selskap i utlandet vil ha krav på skjermingsfradrag uavhengig av om selskapet er hjemmehørende innenfor eller utenfor EØS.

Hvis man derimot eier aksjer gjennom et aksjeselskap så vil selskapet som hovedregel være nesten fritatt for beskatning av gevinst/utbytte på aksjer (fritaksmetoden – kun 3 % av de skattefrie inntektene er skattepliktige). Men fritaksmetoden gjelder ikke for inntekter fra selskaper som er hjemmehørende utenfor EØS. Så det er bare når du eier aksjer gjennom et aksjeselskap at du må være nøye med å sjekke om selskapet det investeres i er innenfor eller utenfor EØS. Hvis selskapet det investeres i ligger i et lavskatteland innenfor EØS, så må selskapet være reelt etablert og drive reell økonomisk aktivitet for at aksjeinntektene skal omfattes av fritaksmetoden. Hvis man skal gjøre en investering utenfor fritaksmetoden må man derfor ikke gjøre dette via et holdingselskap, siden man da må skatte av utbytte og gevinst to ganger, en gang i holdingselskapet og en gang til når pengene tas ut fra selskapet. 

Det är om det är mer gunstigt att spara i en Norsk Investeringskonto eller en svensk? De svenska reglerna är till nyttår gjort om, så nu kanske den norska är ”bedre” än den svenska?

Svar: Der har det ingenting å si hvor mye avkastning du har. Der beskattes alle innskudd i løpet av året + saldo på avtalen 1. januar med en flat sats som jeg mener å huske er:

Innskudd 1. halvår x statslånerenten x 0,30 + halvparten av innskudd andre halvår x statslånerente x 0,30 + saldo 1. januar x statslånerenten x 0,30 Statslånerenten er vel 1,65 %, mener jeg å huske. Dessuten beskattes HELE saldoen og det har ingenting å si om du har tapt eller tjent penger. I Norge genererer ikke innskudd eller saldo skatt på avkastning. Det skjer først ved uttak. Så kontoene er ikke sammenlignbare. Men “investeringssparkontoen” i Sve kan være en bedre løsning. Se f.eks nordnet.se

Er det noen måte å ikke betale formuesskatt på i dette landet?

Svar: Hvis man har nettoformue på over kroner 700.000 i 2011 så skal det betales formuesskatt med 1,1 %. Skal man få redusert formuen må man enten pådra seg gjeld (men da vil man jo også pådra seg gjeldsrenter) eller at man investerer i eiendeler som er lavt verdsatt. I Norge er det dessverre bare eiendom, kunst eller antikviteter som har en rabatt når det gjelder verdsettelse. Ellers vil man jo kunne gi bort gaver til barn/barnebarn gjennom den såkalte ½ G-regelen. Har man mange barn/svigerbarn og barnebarn er det store verdier man kan overføre. Begge foreldre kan for eksempel gi hvert av sine barn/barnebarn en ½ G årlig (2011: kroner 37.821) uten at det må betales arveavgift. Da har man jo fått overført verdier uten å betale arveavgift i tillegg til at formuen er redusert.

Jeg driver et selskap og sparer i både aksjer og fond. Hører noen rykter om at det kommer noen endringer når det gjelder skatt på aksjer.
Stemmer det at jeg kan kjøpe og selge aksjer helt uten skatt til neste år?

Svar: Aksjeselskaper som kun har skattefrie inntekter har likevel krav på fradrag for ordinære kostnader som for eksempel husleie, og det er således manglende symmetri. På bakgrunn av dette ble det derfor den 7. oktober 2008 innført en regel om tilbakeføring av fradraget. Tilbakeføringen skjer ved at selskapet må inntektsføre 3 % av de inntektene som er skattefrie under fritaksmetoden. Bedriftene har brukt mye tid og krefter på å beregne skattepliktig gevinst og tap, og derfor er treprosentregelen endret f.o.m 2012 slik at det bare er utbytte som skal tas med i grunnlaget, ikke netto gevinster. Det innebærer at gevinst ved salg av aksjer som er kvalifiserende objekter innenfor fritaksmetoden fra 2012 er helt skattefrie.

Når man mottar bonusaksjer, slik som f.eks eiere av gjensidigeakjsen opplevde nylig, vil man måtte skatte 28% av hele aksjeverdien på disse aksjene den dagen man velger å selge? Og hvordan fanges i såfall det opp, dersom man selger både bonusaksjer og ordinære aksjer i samme slengen?

Svar: Når du selger bonusaksjene må du skatte av hele gevinsten, siden inngangsverdien på bonusaksjene er kroner 0. Bonusaksjene vil fremkomme på den VPS kontoen hvor de opprinnelige Gjensidige aksjene dine var, slik at det er enkelt å se hva som er bonusaksjer og hva som er ordinære aksjer. Gjensidige vil gi opplysninger til aksjonærregisteret om denne tildelingen, slik at alle aksjene dine vil fremkomme på skjema RF-1088 som du mottar rundt tidspunktet for utsendelsen av selvangivelsen. I denne oppgaven vil det bli skilt mellom de opprinnelige aksjene og bonusaksjene, siden aksjene er ervervet på ulike tidspunkter.

Om en person har frikort og har tjent ca. 15 000 kr i en deltidsjobb i 2011. Samtidig har han tjent rundt 10 000 kr på aksjer (kursgevinst og utbytte). Må han da betale noe skatt for 2011? Til sammen er det jo under fribeløpet?

Svar: Nei, vedkommende må ikke betale skatt i 2011 med en lønnsinntekt på kroner 15.000 og en aksjegevinst på kroner 10.000. På lønnsinntekten vil vedkommende få minstefradrag som tilsvarer lønnsinntekten og det skal ikke beregnes trygdeavgift når inntekten er under kroner 39.600. Det blir heller ikke noe skatt på aksjeinntektene siden vedkommende har krav på et personfradrag på kroner 43.600 i 2011

Om man eier en utleieleilighet i noen år og selger denne med gevinst, må man betale 28% skatt av avkastningen (Gitt at man ikke selv har bodd der 12 av de 24 siste månedene). Hvordan blir denne avkastningen beskattet? Er det 28 % uansett, eller legges dette til alminnelig inntekt? Vil f.eks en person som i utgangspunktet er nullskatteyter i salgsåret betale en like høy prosentandel som en person som betaler toppskatt?

Svar: Gevinsten ved salg av boligen beskattes som kapitalinntekt og legges til skattyters alminnelige inntekt forøvrig. Man ser altså på alle inntekter/fradrag samlet før man beregner skatten. Hvis alminnelig inntekt totalt sett er positiv så beskattes dette med 28% (før personfradrag). Det er uten betydning om man for eksempel har en lønnsinntekt over toppskattenivå trinn 1 eller 2. Gevinsten er bare å anse som kapitalinntekt og det skal derfor ikke betales trygdeavgift eller toppskatt på gevinsten fra boligsalget.å beskattes dette med 28 % (før personfradrag). Det er uten betydning om man for eksempel har en lønnsinntekt over toppskattevivå trinn 1 eller 2. Gevinsten er bare å anse som kapitalinntekt og det skal derfor ikke betales trygdeavgift eller toppskatt på gevinsten fra boligsalget.

Er 28% skattefradrag ved tap eller gevinst den samme uansett hvordan investering man har gjort? Aksjer, fond, obligasjoner, warrants osv.? Må man skatte av gevinst ved salg av eiendom, bil og båt? 

Svar: Ja, skatteeffekten ved salg av aksjer, fond, obligasjoner etc vil bare være på 28 %. Uansett hvor mye du kjøper og selger aksjer privat vil det aldri bli snakk om at dette skal beskattes som næringsinntekt. I utgangspunktet er gevinstved salg av bolig skattepliktig og et tap fradragsberettiget. Men hvis du har eid boligen i mer enn et år og brukt den som egen bolig i minst et av de to siste årene før salg vil gevinsten være skattefri eller tapet ikke fradragsberettiget. Gevinst ved salg av innbo og løsøre som har vært benyttet i selgerens bolig er etter skattereglene å anse som skattefritt. Som løsøre regnes også biler, båter, campingvogner, motorsykler, slik at disse også kan selges skattefritt. Dette gjelder derimot ikke hvis for eksempel bilen har vært benyttet som næringsbil og man har fått fradrag for avskrivninger. Mvh Joachim Johannessen, Skattebetalerforeningen. Ved salg av bolig skattepliktig og et tap fradragsberettiget. Men hvis du har eid boligen mer enn et år og brukt den som egen bolig i minst et av de to siste årene før salg vil gevinsten være skattefri eller tapet ikke fradragsberettiget. Gevinst ved salg av innbo og løsøre som har vært benyttet i selgerens bolig er etter skattereglene å anse som skattefritt. Som løsøre regnes også biler, båter og campingvogner, motorsykler, slik at disse også kan selges skattefritt. Det gjelder derimot ikke hvis for eksempel bilen har vært benyttet som næringsbil og man har fått fradrag for avskrivninger.

Har hørt folk som bevisst skatter en høyere prosent av lønna si for å spare penger. Da får de jo igjen på skatten til neste år.
Hvilken rente får man på beløpet man får igjen på skatten og hvem vedtar dette ?
Om man får restskatt, må man betale rente på restskattbeløpet? (Gitt at man betaler innen fristen)?

 

Svar: Det er styringsrenten i Norges bank per 1. januar 2012, redusert med 28 %, som vil være gjeldende rente for inntektsåret 2011. Renten for 2011 er ikke fastsatt ennå, men for 2010 var denne renten på 1,44 %. For personlige skattytere beregnes renten fra 1. juli i inntektsåret og frem til skatteoppgjøret blir sendt skatteyter. Hvis du får en restskattvil det også bli beregnet renter etter samme sats som for tilgodebeløp. Men hvis man betaler restskatten innen 31. mai året etter inntektsåret, slipper man renter på restskatten.

Jeg eier noen utenlandske aksjer som jeg kjøpte for ca 3 år siden. Får jeg skjermingsfradrag på disse når jeg selger? Blir det rapportert automatisk? og hvordan kan jeg skjekke at jeg har fått skjermingsfradrag?

Svar: Hvis du eier aksjene over årsskifte så vil du få beregnet skjerming på aksjene dine. Dette gjelder både norske og utenlandske aksjer. Hvis de utenlandske aksjene dine er registrert på Oslo Børs vil opplysninger om inngangsverdi, skjermingsfradrag, ervervstidspunkt etc, kommer fram av et skjema som du mottar fra aksjonærregisteret – RF 1088. Hvis derimot de utenlandske aksjene ikke er registrert på Oslo Børs, eller av en eller annen grunn ikke fremkommer på skjema RF-1088, må du selv gi opplysningene til skattemyndighetene ved å fylle ut et annet aksjeskjema – RF- 1059. her må du selv beregne skjermingsfradraget.

Hvordan beregner jeg skjermingsfradraget selv? Er det vanskelig?

Svar: Skjermingsfradraget beregnes ved å ta utgangspunkt i det du kjøpte aksjen for (inkludert omkostninger) multiplisert med en skjermingsrente som for 2011 er på 1,6%. Hvis du har kontroll på inngangsverdien din er det forholdsvis kurant å beregne skjermingsfradraget selv. I aksjeskjemaet er det egne kolonner for beregningen og i rettledningen er det flere utførlige eksempler på hvordan dette skal gjøres. Men hvis du har veldig mange aksjer som er kjøpt på ulike tidspunkter, vil det selvsagt ta en del tid å gjøre denne jobben. Du kan lese mer om skjermingsfradraget her: https://www.nordnet.no/mux/web/nordnet/tax.html  

Jeg leste nettopp at det var smart å spare i BSU. Siden man fikk skattefradrag på innskudd. Jeg har alt utløst min BSU på 50.000nok. Kan jeg starte en ny?

 

Svar: Når du har avsluttet en tidligere BSU konto kan du dessverre ikke opprette en ny. ingsfradrag,ervervstidspunkt etc fremkomme av et skjema som du mottar fra aksjonærregisteret – RF-1088. Hvis derimot de utenlandske aksjene ikke er registrert på Oslo Børs, eller av en aller annen grunn ikke fremkommer på skjema RF-1088, må du selv gi opplysningene til skattemyndighetene ved å fylle ut et annet aksjeskjema – RF-1059. Her må du selv beregne skjermingsfradraget.

Si du har 1 mill overskuddskapital og kjøper en leilighet for denne. Gitt at ligningsverdi er 200 000, er det 200 000 kr som står oppført som din formue på leiligheten. Hva ville din formue vært hvis et AS du eide 100 % av eide leiligheten i stedet, gitt at dette var den eneste verdien i selskapet?

Svar: Ikke-børsnoterte aksjer verdsettes til 100 % av aksjenes forholdsmessige andel av selskapets skattemessige formuesverdi pr. 1. januar året før ligningsåret. For inntektsåret 2011 er det altså verdiene i selskapet per 1. januar 2011 som er avgjørende. Hvis vi forutsetter at selskapet eide leiligheten allerede i 2010 og at det ikke er noen annen formue eller gjeld i selskapet vil det ikke være noe å spare på å ha leiligheten i selskapet. Aksjene vil også ha en formuesverdi på kroner 200 000 for aksjonæren.m er avgjørende. Hvis vi forutsetter at selskapet eide leiligheten allerede i 2010, og at det ikke er noen annen formue eller gjeld i selskapet vil det ikke være noe å spare på å ha leiligheten i selskapet. Aksjene vil også ha en formuesverdi på kroner 200.000 for aksjonæren.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Skriv en kommentar

avatar
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert