Nordnetbloggen
Bjørn Erik Sættem
Spareøkonom

Realisere investeringskonto i år for å utnytte lav skattesats?

Realiserer du investeringskontoen / fondskontoen i 2018, kan du slippe unna med 23 prosent gevinstskatt. Men er sparehorisonten lenger enn fem år, lønner det seg neppe.   

Vi får daglig spørsmål fra kunder om dette. Neste år øker nemlig gevinstskatten på aksjedelen i en investeringskonto – også falt fondskonto eller kapitalforsikring – til 30,59 prosent. (Skattesatsen for renteinntekter forblir på 23 prosent. Vil du vite mer om de kommende skatteendringene for investeringskonto, les her.)

Finansavisen skrev også en artikkel om dette temaet i dag , hvor vi er kilde i saken – se faksimile under.

Umiddelbart er det lett å tenke seg at det vil være lønnsomt å realisere investeringskontoen i år, og betale 23 prosent skatt av gevinsten. Deretter kan du reinvestere beløpet minus skatt, enten i en investeringskonto eller i en aksjesparekonto. Men det er ikke nødvendigvis riktig. Realiserer du i år, og betaler gevinstskatt, vil du jo ha et lavere beløp å reinvestere – som du får avkastning på fremover. Lar du pengene stå, får du avkastning på et høyere beløp. Etter noen år vil rentes-rente-effekten medføre at det ubeskattede beløpet blir høyere – også etter skatt.

Nordnet har regnet på når det ene blir mer lønnsomt enn det andre.

La oss ta konklusjonen først: Med normale forutsetninger til forventet avkastning og gevinst, bør du la pengene stå dersom du har mer enn fem års sparehorisont. Har du mindre enn fem års horisont, bør du realisere investeringskontoen i år, betale skatten, og reinvestere nettobeløpet.

Så til regnestykket:

La oss si at du i desember 2018 har en investeringskonto med aksjefond eller aksjer med en saldo på 200.000 kr. 100.000 er innskudd og 100.000 er avkastning.

Alternativ 1: Realisere før nyttår 2018

Du får en skatteregning i 2019 på 23.000 kr (23 % av 100.000 kr). Nettobeløpet på 177.000 kroner reinvesteres. Når du en gang tar ut pengene fra investeringskontoen betaler du 30,59 % skatt av gevinsten.

Alternativ 2: La pengene stå

Du får avkastning på hele beløpet, 200.000 kroner, så lenge du sparer. Når du en gang realiserer må du betale 30,59 % skatt av gevinsten.

I diagrammet under har vi vist saldo etter skatt for de to alternativene, med en forventet årlig avkastning for aksjer/aksjefond på seks prosent (omtrent lik bransjestandarden til Finans Norge).

Forklaring til graf: De to grafene viser saldo etter skatt for de to alternativene med en forventet årlig avkastning for aksjer/ aksjefond på seks prosent. Blå linje er alternativ 1 «Realisere før nyttår 2018». Rød linje er Alternativ 2 «La pengene stå». Som du ser er blå linje høyest de fire første årene. I år 5 krysser linjene hverandre. I år seks og utover er brun linje høyest.   

Konklusjonen blir dermed: Skal du ta ut pengene innen fem år: Selg nå – og reinvester. Har du mer enn fem års sparehorisont: La pengene stå.

Andre forutsetninger:

  • Vi forutsetter at dagens skattesats på aksjegevinster på 30,59 prosent vil gjelde fremover.
  • Vi ser bort fra skjermingsfradrag, siden du få skjermingsfradrag i begge alternativene. Merk at du ikke vil få godskrevet skjermingsfradrag opparbeidet før 2019 i noen av alternativene.
  • Vi forutsetter at du kun har aksjer / aksjefond på investeringskontoen, ikke rentepapirer.

Konklusjonen er noe avhengig av hvilken avkastning man forventer å få på aksjeinvesteringene fremover. Det viser denne tabellen:

Forventet årlig avkastningMaks antall år for at realisasjon i 2018 skal være lønnsomt
4 %9 år
6 %5 år
8 %4 år
10 %3 år
12 %2 år

Tror du på høy avkastning fremover, la oss si 10 % årlig avkastning, er skjæringspunktet kun 3 år. Da blir rentes-rente-effekten av et større sparebeløp raskt viktigere enn skattebesparelsen. Tror du på lav avkastning fremover, la oss si 4 prosent, blir skjæringspunkt hele 9 år.

Det er også interessant å se på hvor store besparelsene er i ytterpunktene av tidsskalaen: La oss si at du er veldig lite smart og realiserer investeringskontoen i januar 2019, og betaler 30,56 prosent skatt av 100.000 kroner. Da blir skatteregningen ca 7.000 kroner høyere enn om du hadde realisert rett før nyttår. I prosent av saldo etter skatt utgjør dette ca fire prosent.

La oss si at du først realiserer om 20 år. Da er saldo etter skatt i alternativ 1 «Realisere før nyttår 2018» ca 448.000 kroner i nominelle verdier, forutsatt 6 prosent avkastning. Saldo etter skatt i alternativ 2 «La pengene stå» er 476.000 kroner. Forskjellen er ca 26.000 nominelle kroner, altså 6 % høyere saldo etter skatt ved å sitte i ro. Øker avkastningen i perioden til 10 prosent, blir forskjellen i saldo hele 10 prosent.

PS: Velger du å realisere investeringskontoen nå, kan du enten reinvestere etter-skatt-beløpet i en ny investeringskonto eller i en aksjesparekonto. Hva du velger avhenger først og fremst av hvilke verdipapirer du vil kjøpe. Deretter av skattereglene. Velger du å opprette en ny investeringskonto, bør du enten kjøpe andre fond og aksjer, eller vente minst en uke før du kjøper tilbake de samme verdipapirene – slik at du tar reell kursrisiko. Da unngår du at skatteetaten krever gjennomskjæring.

For min del kommer jeg ikke til å realisere min investeringskonto i 2018. Jeg skal spare disse pengene til pensjon, og ser meg derfor best tjent med å få avkastning på et høyere beløp. Hva skal du?

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Skriv en kommentar

25 Kommentarer på "Realisere investeringskonto i år for å utnytte lav skattesats?"

avatar
nyeste eldste mest stemmer
Kenneth A
Gjest

Takk for et nyttig innlegg. Det ble ifjor høst skissert at forsikringspremien på investeringskonto ville øke betraktelig for at det reellt skulle være et forsikringsprodukt. Har man nå gått bort fra denne tolkningen, eller har du beregnet med en premieøkning (det ble skissert at kontoen burde være forsikret ca 150% av innestående, etter hva jeg husker)? Dette vil ha en betydelig påvirkning på valget rundt evt realisering.

Svein
Gjest
Ragnar
Gjest
Din beregning har en stor svakhet, den forutsetter at du etter å ha likvidert fondskontoen ønsker å ha en lavere eksponering mot aksjer. En korrekt beregning bør forutsette, eller i alle fall diskutere, hvorvidt du kan opprettholde aksjeeksponeringen ved å finansiere skatten fra andre kilder. Den latente skatten er en finansieringskilde ved viderføring av fondskontoen (som ikke er gratis for folk som betaler formuesskatt-den koster 0,85% p.a i formuesskatt). Alternativt vil mange kunne låne opp litt mer på huset sitt, til ca 2% p.a. (som skal fratrekkes skatt). Kostnadsforskjellen ved de to «belåningsformene» blir for slike helt marginal og da… Les mer »
Gjest
Gjest
Ja – den latente skatten øker markant som tiden går, selvsagt gitt det går rett vei med investeringen. Formueskatten underveis kan også bli ganske stor på den del av beholdningens verdi, som i realiteten er en gjeld til skattevesenet. Så jeg mener det er bra argumenter for å likvidere – samt også betale den skatt som påhviler, før nyttår. ( dvs. da også spare 0.85 % formueskatt av skattegjelden .fremfor å ha likvider stående i bak og betale skatten i mai -19) Endelig er det jo ingen som vet hva politikerne finner på videre frem, men for 2018 vet man… Les mer »
Andre
Gjest

Vil dette gjøre det mer attraktivt å spare i aksjer gjennom et AS?

Gjest
Gjest
Nei – jeg ser ikke lenger noen fordeler ved aksjeparing i AS. Det er ikke i AS fradrag for evt. aksjetap, ingen skjerming, og utbyttebeskatningen er økt. Fordelen ved en investeringskonto og aksjesparekonto er større enn AS sparing, er mer praktisk. Investeringskonto har den fordel fremfor aksjesparekonto, at det er mulig å investere i aksjer uten for EØS området. samt også i obligasjonsfond. Aksjesparekonto den fordel at innskutt kapital fritt kan tas ut og og settes inn på nytt som styring av likviditet. – Så kanskje begge kontotyper er aktuelt å ha 🙂
Jens
Gjest

Fradrag for tap og utsatt skatt på gevinst i AS, jo, men bare for papirer innenfor fritaksmetoden. Som det nevnes er det også litt styr med AS, regnskap (og revisjon når ASet er stort nok.)

Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på